top of page

האם האינטגריטי של אסא כשר בסימן שאלה?


פרופ' אסא כשר הוא (היה?) אורים ותומים בתחום האתיקה כבר הרבה שנים. ניראה כי בהמלצתו לקוד אתי עבור המל"ג הוא עושה את מה שכתביו אינם מציעים לעשות.


שני עקרונות עוברים כחוט השני בכתיבתו בתחום האתיקה. האחד, אתיקה (בשונה מהמוסר הכללי) היא מערכת ערכית והתנהגותית שקבוצה מסויימת (יהיה זה ארגון, פרופסיה, או מקצוע) מאמצת לעצמה.

השני, הרצף המוסרי מחולק לשלושה מקטעים הנחצצים ע"י שני חוצצים, 'הסף' ו'הרף'. הסף הוא התחתון ברצף המוסרי – מתחתיו אסור להתנהג והוא נקבע באמצעות חקיקה ורגולציה. לעומתו הרף הוא הנבחר ע"י הקבוצה דלעיל, המגבילה את התנהגות חבריה בתחום הנחשב לראוי בעיניה, במרחב שמבחינה חוקית היא לא מוגבלת בו (כלומר, להוציא ארגוני פשע – ברצף המוסרי, הרף תמיד מעל הסף).


הפעולה של אסא כשר בהיענותו להזמנה לכתוב עבור המל"ג הצעת קוד אתי לאקדמיה מהווה בעבורי קושי בממד האינטגריטי. כדי להבהין צריך קודם להבהיר מהו ה'אינטגריטי' הזה. המונח תורגם לעברית כ'יושרה' ולכן הוא עשוי לבלבל, משום שהוא נשען על המונח 'יושר'. אינטגריטי משמעו הוא אחד מהשניים, להיות שלם כלומר, להיות מסוגל לעשות את מה שנועדת לעשות (מהמונח אינטגרטיבי) או להיות שלם במשמעות של הלימה בין מה שאתה אומר למה שאתה עושה.


לטעמי , אסא כשר חרג משניהם.

הוא חרג מהעולם הפילוסופי אליו הוא משתייך בכך שלא הגדיר לעצמו בצורה בהירה מהי קבוצת האנשים שלה הוא מיעד את הקוד. הקבוצה היחידה שאליה יכול היה להתייחס לאור שיטתו שלו, היא לקבוצת חברי המל"ג עצמם שראשם הוא שהזמין את היעוץ האתי. לפי גישתו – הם כארגון יכולים לבחור לעצמם קוד אתי. הם לא יכולים לבחור קוד אתי עבור אחרים – כלומר עבור ארגונים אחרים (אוניברסיטאות) או פרופסיות אחרות (האקדמיה- איננה יכולה להחשב כ'פרופסיה' בכל מקרה). כאן הוא חרג מהאיטגריטי שלו במובן הראשון.

כדי לשמור על האינטגריטי שלו, יכול היה לבחור להיות חלק מקובעי הסף – כלומר לסייע לרגולטור לקבוע כללי עשה ואל תעשה עבור האקדמיה וזאת באמצעות תהליך חקיקה או קביעת תקנות. הוא בחר שלא להמליץ על כך, וגם השר – מקבל ההמלצה, בתפקידו כרגולטור או בתפקידו כמחוקק, בחר שלא לעשות כך. גם בתפקידו כראש המל"ג לא בחר השר לאמץ את הקוד עבור ארגונו (המל"ג עצמו). משתי סיבות אלו ההתנהגות הן של השר והן של היועץ איננה משקפת יושרה (במשמעות שתוארה לעיל). כאן הוא חרג מהאיטגריטי במובן השני.


אבל כאיש עם אינטגריטי יש לו עדיין מוצא.

הייתי מצפה שאיש אתיקה כפרופ' אסא כשר יבהיר את האופן שבו מה שהוא עושה תואם את מה שהוא מלמד, או שינקה את הליכלוך שהשאיר אחריו (שזה מה שאמור פרופסיונל עם יושרה לעשות כאשר הוא מקלקל שלא בכוונה). לצערי, לאחר שהקשבתי לראיון האחרון שלו בטלביזיה, לא גליתי שכך הוא עשה. מה שגיליתי להוותי זה שהוא עבר לפעול במרחב הפוליטי באופן שאולי באמת מקובל בעולם זה.


חבל, כי אני עשוי לאבד את המגדלור האתי שלי.

תיוגים:

bottom of page